Share This

Veiligheid

Uitvoering

Op uitvoerend gebied hebben we op een breed terrein expertise in huis. Voor verschillende stadsmariniers van de Gemeente Rotterdam hebben wij in deelgemeenten, een bijdrage geleverd aan de reductie van zorgwekkend, hinderlijk, overlastgevend en crimineel gedrag bij individuen en groepen jongeren.
Enkele andere diensten op inhoudelijk niveau die we hebben geleverd en kunnen leveren zijn:

Inzet jeugdtoezichthouders
De inzet van de agogisch jeugdtoezichthouders moet (jeugd)overlast voorkomen en levert een bijdrage aan een preventieve aanpak van geweld, vernielingen en bedreigingen. Daarnaast wordt gewerkt aan het realiseren van structurele gedragsverandering bij jongeren die hinderlijk en overlastgevend gedrag vertonen.

Intensieve individuele begeleiding jongeren met risicogedrag
Er wordt gewerkt volgens een systeemgerichte benadering. Na een
 analyse  op de 7 leefgebieden, wordt er samen met de partners een plan
 van aanpak opgesteld. In overleg onderhouden wij contact met de 
jongere en het systeem en zorgen dat gemaakte afspraken worden 
nagekomen.

Aanpak portiek- en woonoverlast
Bij aanhoudende overlast in portieken of woningen, maken we samen met de woningcorporatie een analyse van het probleem en een plan van aanpak. Goede dossiervorming is belangrijk, maar wij hebben ook de ervaring dat huisbezoeken en persoonlijke gesprekken waarbij helder uit de doeken wordt gedaan wat de consequenties kunnen zijn bij voortzetting van het overlastgevende gedrag, tot sterke reductie van de overlast leiden.

Projectregie Groepsaanpak
Een projectregisseur groepsaanpak houdt regie op een aanpak van de overlast van groepen jongeren. Deze aanpak wordt geformuleerd en uitgevoerd in samenwerking met diverse sociale partners in de wijk.

Agogisch conciërge
Een agogisch conciërge spreekt jongeren aan op gedrag tijdens de pauzes en na schooltijd. Hij is agogisch onderlegd en heeft vooral een preventieve functie. Onze medewerkers zijn gewend om met de meest moeilijke groepen te werken en hebben daar goede resultaten mee bereikt.

Troubleshooter
Een troubleshooter is probleemregisseur bij de aanpak van complexe problematiek. In de gemeente Hoorn is een Troubleshooter betrokken bij de aanpak van een zwaar overlastgevende groep met criminele elementen. Zijn voornaamste taak is samen met partners te komen tot een goede analyse van het probleem en een plan van aanpak en voldoende commitment creëren om dat op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren.

Trainingen

Training sociale en cognitieve vaardigheden en agressiebeheersing door een gediplomeerd Tools4U trainer

Agressietraining ondernemers, politie en professionals uit de zorg en welzijnssector
Ondernemers en professionals die met jeugd te maken hebben, krijgen steeds vaker te maken met agressiviteit. Jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen, bedreigingen uiten of erger. Onze trainingen zijn gericht op het vergroten van kennis en vaardigheden van personeel waardoor men zich zelfverzekerder gaat voelen en escalatie van situaties kan voorkomen. Tijdens een training kan aandacht besteed worden aan wetskennis, gesprekstechnieken, bewust observeren en herkennen van verdacht gedrag. De trainingen worden op maat gemaakt.

Training sociale en cognitieve vaardigheden leerlingen (door gediplomeerd Tools4U trainer)

- Training agressiebeheersing

Diensten op managementniveau:

- project- en interim-management

Onderzoek

De vraag van de klant bepaald wat voor onderzoeksmethoden er zullen worden ingezet. Of er nu gevraagd wordt onderzoek te doen naar individuen, groepen, organisaties of fenomenen, wij zullen altijd maatwerk leveren.

Een voorbeeld van onderzoek naar organisaties, is de kwalitatieve doorlichting van voorzieningen voor jongerenwerk. De afstand tussen opdrachtgever en de uitvoering is vaak groot. Het is vaak niet duidelijk of prestatieafspraken worden nagekomen en of de kwaliteit van het jongerenwerk voldoet.

Onze organisatie kan ook ingezet worden voor het in kaart brengen van hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen. We doen dat samen met de gemeente en partners op lokaal of regionaal niveau.

Methoden kunnen zijn: netwerkanalyses, interviews, observaties, enquêtes, huisbezoeken. Onderzoeksresultaten zullen worden vertaald naar realistische adviezen voor de uitvoering.